สินเชื่อเพื่อคุณ ออมสินให้ยืม 30000 บ. อนุมัติไว

ในส่วนของการใช้ชีวิตประจำวันนั้น เรียกได้ว่ามีการใช่ในส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ค่าใช่จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายในครอบครัวซึ่ง สำหรับบางสถานการณ์บางเหตุการณ ก็ต้องมีการใช้ในส่วนของวงเงินฉุกเฉิเกิดขึ้น ซึ่งสำหรับตรงนี้เป็นอีกหนึ่ง ทางเลื่อที่ดีกับสินเชื่อ สินเชื่อเพื่อคุณ

เงินติดลบเมื่อไหร่ นึกถึงสินเชื่อเพื่อคุณ

อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

จุดเด่น

ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาทต่อราย

ระยะเวลากู้ สูงสุดไม่เกิน 2 ปี

ไม่ต้องมีหลักประกัน

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้:

สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อราย

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้:

สูงสุด 2 ปี (24 งวด)

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

เป็นผู้ประกอบการขายอาหาร หรือเป็นผู้ประกอบการขายอาหารว่างหรือเครื่องดื่ม หรือเป็นผู้ประกอบการตามห่วงโซ่อุปทานด้านอาหาร อาหารว่าง หรือเครื่องดื่ม ซึ่งดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ต้องมีสถานประกอบการอยู่ใกล้กับสาขาที่รับเรื่องขอกู้ โดยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่สาขารับเรื่องขอกู้สามารถตรวจสอบกิจการ/สถานประกอบการของผู้ขอกู้ได้

มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบการแน่นอน สามารถติดต่อได้

หลักประกัน

บุคคลค้ำประกัน (ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด)

หลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารกำหนดรับเป็นหลักประกัน ดังนี้ สิทธิการเช่า แผงค้า ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ หรือยานพาหนะที่ใช้ในกิจการ

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด หรือที่ดินว่างเปล่า

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ออมสินทุกสาขาหรือ https://www.gsb.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *