สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้ยืม 1000000 บาท

เชื่อได้ว่าหลายๆคนในตอนนี้กำลังมองหาสินเชื่อดีๆกันสักก่อน เนื่องจากหลายๆอาชีพในตอนนี้หลังจากสถานการณ์ต่างกลับมาดีขึ้นก็ต้องมีการเตรียมลงทุนกันอย่างเเน่นนอน ซึ่งในส่วนของอาชีพเกษตรกร ตรงนี้ดีแน่นนอนกับสินเชื่อสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่(Young Smart Farmer ของธนาคาร ธกส

สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่(Young Smart Farmer

พื่อเป็นค่าใช่จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตรที่นำเอานวัตกรรมการเกษตรหรือสิ่งใหม่ๆ

มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการแบบดั้งเดิมหรือพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ

วงเงินกู้ขั้นสูง

สูงสุดไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

MRR (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี หรือ 0.59 ต่อเดือน)

ระยะเวลาชำระเงินกู้

กรณีขอกู้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันกู้เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน

กรณีขอกู้เงินเป็นค่าลงทุนไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันกู้เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 15 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้

1. เป็นทายาทเกษตรกร หรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ หรือ

เกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุไม่เกิน 45 ปี

2. มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสืบสานและต่อยอดอาชีพ เกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตร

3. ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ทางด้านการเกษตร หรือธุรกิจเกษตร

หลักประกันเงินกู้

กรณีขอกู้เงินเป็นค่าลงทุน

ไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันกู้

เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 15 ปี

1. ให้ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของธนาคาร เป็นลำดับแรก

2. กรณีใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้ เป็นหลักประกันประเภทเดียวกันนี้แล้ว ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง

3. กรณีใช้บุคคล 2 คนขึ้นไป เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันให้กู้ได้ไมเเกิน 300,000 บาท

4.กรณีใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกัน ประเภทเดียวกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท

5. หากไม่เพียงพอให้สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันหนี้เงินกู้ได้

สอบถาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร ธกส ทุกสาขาหรือที่เว็ปไซค์ https://www.baac.or.th/th/content-product.php?content_id=13756

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *