สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสิน ให้ยืม 500,000 ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

เชื่อได้ว่าในช่วงเวลานี้หลายคนต่างมองหาในส่วนของสินเชื่อดีๆสักก้อน เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆที่ผ่้านมาส่งผลให้หลายๆคนหลายๆอาชีพได้รับผลกระทบเรื่องค่าใช้จ่ายและเงินหมุนเวียน ทั้งในอาชีพทำงานและ ธุรกิจ ซึ่งในช่าวงเวลาที่สถานการณ์ต่างๆของประเทศไทยกำลังกลับมาดีขึ้นตามลำดับแบบนี้ สำหรับผู้ที่มองหาวงเงินดีๆสักก้อน ดีแน่นนอนกับ สินเชื่อส่วนบุคคล ของธนาคารออมสิน

จุดเด่น สินเชื่อส่วบุคคล ธนาคารอออมสิน

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกิน 500,000 บาท

สามารถนำเงินเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อนำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น

รายระเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาท

*ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

1.กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)

เป็นผู้มีรายได้ประจำ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 ปี

2.กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้

1.เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน

2.มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

3.กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

4.กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

5.กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมี อายุงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

.กรณีเป็นผู้กู้รายเดิมสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อไทรทอง (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

ไม่เป็นลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทร และสินเชื่อเคหะพนักงานออมสิน

บัญชีสินเชื่อเดิมมีประวัติการ ชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR)

มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

ไม่สามารถกู้ร่วมได้

เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน

ให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน และมีสัดส่วนการค้ำประกันได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

2.2 มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

2.3 มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(1) กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป และมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ

(2) กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาก หรือทางเว็ปไซค์ของทางธนาคาร https://www.gsb.or.th/personals/loan-personal-1/#section4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *