สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan กสิกร ให้ยืม 50000 บ.เงินเดือน 7500 ก็สมัครได้

เชื่อได้ว่าในส่วนของหลายๆคนในตอนนี้ ที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อน ไม่ว่าจะเป็นวงเงินหมุนเวียส่วนตัวหรือใช้จ่ายต่างๆในครับครัวนั้น ต้องการวงเงินที่อนุมัติไวและเป็นวงเงินที่คุ้มค่าในอัตราดอกเบี้ย รวมไปถึงระยะเวลาในการผ่อชำระต้องสออดคล้องและเป็นธรรม

ซึ่งสำหรับผู้ที่กำหลังมองหาวงเงินด่วนสักก้อนในตอนนี้ ดีกว่านอกระบบแน่นอนกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ที่ตอบโจทย์มากๆของอีกหนึ่ง ธนคารชั้นนำ อย่าง ธนาคาร กสิกรไทย ที่เป็นสินเชื่อสำหรับคนเงินเดือนน้อยโดยเงินเดือนขั้นตำ 7500 บ.ก็สมารถทำเรื่องสมัครสินเชื่อได้

เงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษจากธ.กสิกรไทย ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน สมัครง่าย เอกสารน้อย อนุมัติไว ผ่อนเริ่มต้นแค่หลักร้อย สมัครง่าย เอกสารน้อย อนุมัติไว ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน สมัครเลย! ไม่ต้องค้ำประกันก็กู้ได้ เงินเดือน7,500 บ.ก็กู้ได้ อนุมัติไว ได้เงินทันที ผ่อนเริ่มต้นแค่หลักร้อย วงเงินสูงถึง 50000 บาท

อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระ (อัตราดอกเบี้ยลดต้น ลดดอก)

หมายเหตุ

1.อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร

2.กรณีได้รับการอนุมัติสินเชื่อเงินก้อนวงเงิน 4,000 – 20,000 บาท เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดือนเท่านั้น

3.สินเชื่อเงินก้อน ผ่อนชำระเงินสินเชื่อเริ่มต้น 200 บาทต่อเดือน คิดจากดอกเบี้ย 17% เงินต้น 4,000 บาท ผ่อน 24 เดือน

4.อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ) โดยมีผลกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น

5.ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% รวมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ในส่วนต้นเงินกู้ที่ผิดนัดชำระ (ยกเว้นกลุ่มลูกค้าที่ได้รับอนุมัติก่อน 1 ส.ค. 2563 เฉพาะกรณีที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 25% อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระรวมสูงสุดไม่เกิน 26%)

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย

ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป

ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

(นับรวมที่ทำงานเดิมได้ หากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)

มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ

หมายเหตุ :

กรณีต้องการสมัครใหม่ ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 3 เดือน หลังการสมัครครั้งล่าสุด

การสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่มีความประสงค์ขอรับเอกสารทางอีเมลเท่านั้น หากประสงค์จะขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ ผู้ขอสินเชื่อสามารถสมัครผลิตภัณฑ์ของธนาคารโดยกรอกใบสมัครกระดาษผ่านช่องทางสาขาหรือตัวแทนของธนาคา

เอกสารประกอบการสมัคร

สมัครผ่าน K PLUS

ใช้แอปกดสมัครสินเชื่อง่ายๆ ผ่าน K PLUS กู้เงินถูกกฎหมาย ไม่ต้องใช้เอกสาร

สมัครผ่านสาขา และช่องทางอื่น

เอกสารแสดงตัวตน

สำเนาบัตรประชาชน หรือ

สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

หมายเหตุ :

ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร

กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

ถ้าไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย หรือเดินบัญชีกับธนาคารอื่นก็สมัครผ่าน K PLUS ได้ แค่แนบสลิปเงินเดือนเพิ่ม

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

สำเนาสลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

ตัวอย่างสลิปเงินเดือน

สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) และ Statement ที่รับเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน

สำเนาเอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด

ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)

กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารกสิกรทุกสาขา หรือเว็ปไซค์ของทางธนาคาร https://www.kasikornbank.com/th/personal/loan/personalloan/pages/xpressloan.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *