หมุนเวียนอย่างชาญฉลาด SCB M Speedy Cash ให้ยืม 1,500,000 บ.

สำหรับในส่วนของปัจจุบันจากสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาจากปลายปี 2019 ที่ทำให้หลายคนต่างประสบปัญหาด้านการเงินในการหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอยและการลงทุน ซึ่งสำหรับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลที่เราก้าวข้ามสถานการณ์ต่างๆมาเรียบร้อยแล้ว แต่เชื่อได้ว่าหลายท่านยังมีปัญหาด้านภาวะสภาพคล่องในการใช้จ่ายต่างๆ

ซึ่งสำหรับตรงนี้ถือได้ว่าเป็นทางออกอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้จ่ายอย่าชาญฉลาด สินเชื่อหมุนเวียน SCB M Speedy Cash ของ 1 ใน5 สถาบันหลักทางการเงินของประเทศไทย อย่างธนาคาร นาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่ง จับมือกับกลุ่มห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์

โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จับมือกับกลุ่มห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ออกบัตรสินเชื่อหมุนเวียน SCB M Speedy Cash เพื่อมอบเอกสิทธิ์พิเศษให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ถือบัตรที่รักการช้อปปิ้ง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าของเดอะมอลล์ บัตรสินเชื่อหมุนเวียน SCB M Speedy Cash เป็นการผนวกบัตรสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash และบัตร M Card ซึ่งเป็นบัตรสมาชิกของเดอะมอลล์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้จ่ายแบบผ่อนชำระเบาๆ ผ่านบัตรทุกกลุ่มธุรกิจในเครือเดอะมอลล์ และร้านค้าทั่วไปที่ร่วมรายการกับธนาคาร โดยลูกค้าจะได้รับคะแนน M Point ตามสิทธิ์บัตร M Card และยังสามารถใช้คะแนนสะสมเพื่อแทนเงินส่วนลดพิเศษที่ห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ได้อีกด้วย

สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เบิกเงินสดทันใจได้จากตู้ ATM ทั่วประเทศ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดและไม่คิดดอกเบี้ยหากไม่มีการเบิกถอนเงินสดจากบัญชี เพื่อให้คุณพร้อมรับมือรับทุกเหตุการณ์ฉุกเฉินในชีวิตอย่างอุ่นใจ

ประเภทผลิตภัณฑ์

บัตรกดเงินสด SCB M SPEEDY CASH เป็นสินเชื่อเอนกประสงค์ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค ้าประกัน เพื่อเป็น

วงเงินส ารองเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ ในรูปแบบเบิกถอนเงินสดหรือรับโอนเงินเข้าบัญชี หรือผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ ซึ่งวงเงินจะกลับคืนสู่บัตรเมื่อมีการช าระเงินคืน เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้เงินสดหมุนเวียนเพื่อ ความสะดวกคล่องตัว ชอบการชำระคืนแบบอิสระและสามารถควบคุมการชำระคืนได้ด้วยตัวเอง ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี

และค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด

วงเงินสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1,500,000บาท

การใช้วงเงินสินเชื่อ

ถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ทุกธนาคารที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool

ถอนเงินสดไม่ใช้บัตรจากเครื่อง ATM ธนาคารไทยพาณิชย์

โอนเงินจากวงเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ผ่านแอป SCB EASYผ่อนชำระสินค้า / บริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขการชำระคืนสินเชื่อ และล าดับการชำระคืน

ชำระขั้นต ่า 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ แต่ไม่ต ่ากว่า100 บาท กรณียอดหนี้

และดอกเบี้ยน้อยกว่า100 บาท จะเรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยยอดที่

ผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ

หักชำระบัญชีเงินฝากอัตโนมัติหรือ ชำระด้วยเงินสดตามช่องทางต่างๆ ที่ทาง

ธนาคารกำหนด

กรณีมีรายการผ่อนชำระเป็นงวดจะนำเงินที่ได้รับชำระหนี้ไปตัดชำระหนี้ตาม

ยอดหนี้แต่ละงวด โดยตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของยอดหนี้ที่

ลูกหนี้ค้างชำระนานที่สุดก่อน แล้วจึงตัดชำระยอดหนี้ที่ค้างชำระนานรองลงมา

ตามลำดับ

หากชำระไม่ครบตามจ านวนขั้นต่ำที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดรายการ (Statement)

หรือชำระหลังวันที่ครบกำหนดชำระในแต่ละรอบบัญชี ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่าย

เพิ่มขึ้น

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ

เอกสารยืนยันรายได้

สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)

สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)

เพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก
สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า

สินเชื่อหมุนเวียน SCB M Speedy Cash สามารถสมัครได้ที่ เคาท์เตอร์จุดบริการ SCB M ในกลุ่มห้างเดอะมอลล์ และ ธนาคารไทย์พานิชย์ทุกสาขา หรือต้องหารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไชค์ของทางธนาคารไทยพานิชย์ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/personal-loans.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *