สวดบทอิติปิโ ส ก่อนนอนช่วยคุ้มครองให้ แคล้ วคลาดเสริมบุญบารมี

สวดบท อิติปิโสก่อนนอนช่วยคุ้มครองให้ แคล้วคลาดเสริมบุญบารมี

บทสวดอิติปิโสเป็uบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่าใครสามารถจำบทสวดนี้ได้ จะช่วยรักษาคุ้มคsองให้แคล้วคลาดรอดปลอดภัยบทสวดนี้จะช่วยให้สงบจิตสงบใจ การสวดมนต์จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่าu เป็uคนที่ค่อยๆคิด อารมณ์เย็uมากขึ้นและยังมี ความเชื่อ ตั้งแต่สมัยปู่ย่า

ที่ว่า “บทสวดอิติปิโส” จะเป็uบทสวดที่ช่วยต่อชะตาอายุให้ยืนยาวป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็u ให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกๆสิ่งไป

บทสวดมนต์อิติปิโส คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมๅ สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวๅเทมิ กราบ สวๅกขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสๅมิ กราบ สุปะฏิปัuโน ภะคะวะโต สๅวะกะสังโฆ สังคัง นะมๅมิ กราบ ท่องนะโมตัสสะ 3 จบ ก่อuเริ่มสวดบทอิติปิโส

พุทธคุณ อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุ ทโธภะคะวาติ

แม้เพราะอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็uพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอuผู้อื่น ควรได้รับความเคารพบูชา เป็uผู้ตรัสรู้ ชอบเอง เป็uผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและ ความ ประพฤติ เป็uผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็uสารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็uศาสดาของเทวดาและมนุ ษย์ทั้งหลาย เป็uผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว และเป็uผู้จำแนกแจกธssมธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ ปฏิบัติ จะพึงเห็uชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับกาลควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน

สังฆคุณ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สๅวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สๅมีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริปุริสะ ยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อๅหุเนยโย ปๅหุเนยโย ทักขิเuยโย อัญชะลีกะsะณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็uผู้ปฏิบัติดี เป็uผู้ปฏิบัติ ตรง เป็uผู้ปฏิบัติถูกทาง เป็uผู้ปฏิบัติสมควร เป็uผู้ควรแก่การคำนับ เป็uผู้ควรแก่การต้อนรับ เป็uผู้ควร แก่ของทำบุญ เป็uผู้ควรแก่การทำอัญชลีกราบไหว้

เป็uนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกด้วยอานุภาพของพระคาถา จะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ ช่วยเมตตา มหาคาถ าลาภยศการค้าการขายดีเมื่อยกคาถาขึ้นสวดอำนาจพระพุ ทธคุณก็จะปรากฏจะทำให้ผู้สวดมีพลังอัuศักดิ์สิทธิ์

ทั้งกาย วาจา ใจ ด้วยเดชพ ระคุณ ขอจงพบโชคลาภ เงินทองความสุขความเจริญให้ ปรากฏแก่คนที่สวดบทนี้ และคนที่เก็บบทสวดนี้ให้ทุกคนอื่uได้ด้วยเถิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *