ท่องทุกคืน ก่อนนอน 5 นาที รับสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต

หากได้นึกถึงในเรื่องของความเชื่อต่างๆที่ได้ปฏิบัติกันมาเนิ่นนานตั้งแต่ในอดีตและจนถึงปัจจุบันนี้ ความเชื่อในหลายๆเรื่องราวที่ทำกันแล้วแล้วรู้สึกเป็นความสบายใจ เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น แต่ทำแล้วก็เกิดเป็นความสุขใจและสบายใจกับในสิ่งที่เราได้ทำ

สำหรับผู้ที่มีความเชื่อ วันนี้เราได้นำบทบูชา ท้าวเวส สุวรรณมาฝากให้กับทุกๆท่านกัน พระคาถาของ สมเด็จพระพุธกัสสป ได้เผยโดยห ลวงพ่อฤาษีลิงดำ แห่งวัดท่าซุง โดยหลวงพ่อท่านบอกว่าคาถาบทนี้ เป็นหนึ่ งในคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ท้าวเวสสุวรรณท่านให้มาและบอกกล่าวว่า ให้สวดมนต์ไหว้พระตั้งจิตตั้งใจในทุกคืนก่อนนอน ให้พระองค์ระลึกถึงบารมี พระพุทธ เจ้าทุกพระองค์ อันมีพระ พุทธกัสสปทรงเป็นประธาน เพราะท่านได้เป็นเจ้าของบทคาถานี้

“พุท ธัง มัดจิต ธัม มัง มัดใจ ศัตรูทั้งหลาย วินาศสันติ” “พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โรคทั้งหลายวินาศสัน”

สำหรับบทใน 2 บรรทัดแรก ได้เป็นบทเป็นการกล่าว คาถาเพื่อเป็นการปก ป้องและเพื่อเป็นการรักษาตนเอง

บทหนึ่ งของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

“ฆะเตสิ ฆะเตสิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ”

ตัวเราเองนั้นสวดคาถาทั้งสองไปพร้อมๆกันได้เลย สำหรับบทสวดนี้สวดแล้วจะทำให้ผู้ที่คิดไม่ดี กับเรา ศัต รูรอบข้างที่คิดไม่ดีนั้นก็จะแพ้ ภัยไปเอง ปัญหารวมทั้งอุปสรรคต่างๆที่จะมีเข้ามา ตัวเรานั้นก็สามารถที่จะก้าวผ่านเรื่องราวเหล่านั้นไปได้อย่างราบรื่น มีสติและมีสมาธิกับในสิ่งที่ทำ

อิทัง เมญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ เถิดฯ

ข้าพเจ้ากล่าวชื่อนามสกุล…ขออุทิศบุญกุศล จากการ เจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้า กร รมนายเว รของข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ ล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ชาติใด ก็ตามภพใด ก็ตาม โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี โปรดอโหสิกร ร มให้แก่ข้าพเจ้า และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วย

ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ จงส่งผลให้แก่เจ้าก ร รมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

โดยหลังจากที่ได้กล่าวคำสวดข้างต้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เตรียมน้ำสำหรับการกรวดน้ำ แล้วนำน้ำไปรดที่บริเวณของใต้ต้นไม้ใหญ่ เพื่อเป็นการแผ่บุญกุศลที่ตัวเรานั้นได้ทำ จะช่วยทำให้ตัวท่านเกิดเป็นความสบายใจเกิดเป็นความสุขใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะคุ้มครองและรักษาตัวท่านให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต มีเงินทอง มีวาสนา สิ่งที่ทำอยู่มีความราบรื่นในทุกๆวัน ชีวิตจะมีความเจริญยิ่งขึ้นๆไป

ขอบคุณข้อมูลจาก:deejunglife

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *