ออมสิน เปิดลงทะเบียน สินเชื่อเพื่อคุณยืม 30,000 ผ่อน 1,500 ยืม 20,000 ผ่อน 1,250 อนุมัติง่ายทุกคน

ธนาคารออมสิน เปิดตัว สินเชื่อ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องตัวทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ โควิท-19 ธนาคารออมสิน ได้ออก สินเชื่อเพื่อคุณ มาแล้ว โดยมีเงื่อนไขในการกู้ยืมดังนี้

จุดเด่น

วงเงินให้กู้ยืมไม่เกินรายละ 30,000 บาท

ผ่อนชำระไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี

ไม่มีหลักประกัน ไม่ต้องค้ำ

คุณสมบัติผู้ขอกู้

มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

มีถิ่นฐานที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

ไม่เป็นลูกจ้าง หรือ พนักงานของธนาคารออมสิน

เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และ ไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือ ชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว

เป็นลูกค้าเดิม หรือ ลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

การผ่อนชำระ

ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติ และ หักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo

ชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้

วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาทต่อเดือน

วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาทต่อเดือน

วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาทต่อเดือน

วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาทต่อเดือน

วงเงินกู้ 10.000 บาท เงินงวด 485 บาทต่อเดือน

วงเงินกู้ 5,000 บาท เงินงวด 250 บาทต่อเดือน

การพิจารณาสินเชื่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

การแจ้งผลการพิจารณา และ การทำสัญญา

ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่น MyMo และข้อความสั้น (SMS) เท่านั้น

ลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) ผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะมีการเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าเรียนรู้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)ผ่านระบบลงทะเบียนของธนาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *