ธ.ก.ส. สินเชื่อสารฝันสร้างอาชีพ ให้ยืมสูงสุด รายละ 100,000 บาท ปลอดชำระ ต้น 24 เดือน

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส. ) ได้ ปล่อยสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ภายใต้ชื่อ สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ให้กู้ รายละไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่ง จะ สามารถปลอดชำระต้นเงิน 24 เดือน ธ.ก.ส. ได้ เปิด แนวทางการวางแผนการใช้จ่าย ช่วยเหลือเกษรตรกร ประชาชน เพื่อการดำรงชีพ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโรคระบาด โควิท-19 ซึ้ง ได้เตรียมงบประมาณ วงเงินกู้ 30,000 ล้านบาท ให้กับประชาชน ที่ สนใจ และเพื่อที่จะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่าย และ เป็นค่าลงทุนประกอบ อาชีพ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ ในชุมชนเมือง ภาคชนบท ผ่านโครงการ สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ มาดูเงื่อนไขกันว่ามีอะไรบ้าง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร” รวมข่าวเกี่ยวกับ “ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร” เรื่องราวของ”ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร”

คุณสมบัติผู้กู้

บุคคลสัญชาติไทย มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป

ต้องเป็นเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร

มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตรกร ,ประกอบการเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ,อาชีพนอกภาคการเกษตร,อาชีพที่มีลักษณะ เป็นการลงทุนค้าขาย เพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน

ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาด ของโรคโควิท-19

วงเงินกู้ยืม

วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ/ราย

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ สำหรับเกษตรกรยุคใหม่ วงเงิน 1 แสนบาท จาก ธ.ก.ส.

อัตราดอกเบี้ย

กรณีกู้เป็นค่าลงทุน 1-3 คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4-5 อัตรา ดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 65 ต่อปี) กำหนดระยะ ชำระคืนไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดชำระ เงินต้น 2ปี แรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

กรณี กู้เป็นค่าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลา ชำระไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษ ไม่เกิน 18 เดือน) นับตั่งแต่วันที่กู้

กู้เงินด่วนสูงสุด 100,000 บาท สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ธ.ก.ส. เป็นหนี้ก็กู้ได้ เงินช่วยเหลือเกษตรกร

โครงการนี้ได้ เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว ตั่งแต่วันที่ 1 ก.ค.64 -31 มี.ค.67 และ เพื่อเป็น การอำนวยความสะดวก ในการขอรับ สินเชื่อ ท่านใด ที่สนใจ สามารถ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *