ออมสิน รับสมัครพนักงาน ช/ญ รายได้ 12,000 วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

วันนี้ทางเว็บไซต์ ของเรามีข่าวการรับสมัครงานของธนาคารออมสิน รายละเอียดจะมีอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย เน้นการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีรูปแบบของสินเชื่อและชนิดการฝากเงินรายย่อยมากมาย อีกทั้งยังสร้างเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มชุมชน ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1.ลูกจ้างเหมาจ่าย ช่วงเวลาที่เปิดรับ 4 ม.ค. 65 ถึง 30 ธ.ค. 65

รายละเอียดงาน:ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดเตรียม ดูแลรักษาทำความสะอาดสำนักงาน และเครื่องใช้ต่างๆ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ซ่อมแซมและบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ จัดสถานที่สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร และรับ-ส่ง เอกสาร เป็นต้น

คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด

1.จบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป

2.มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

3.ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ

4.เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)

5.อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท

เงื่อนไขเพิ่มเติม:สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที

สถานที่ปฏิบัติงาน:หน่วยรับรอง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

2.ลูกจ้างขับรถยนต์ ช่วงเวลาที่เปิดรับ 4 ม.ค. 65 ถึง 30 ธ.ค. 65

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด

1.สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2.อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

3.มีใบอนุญาตขับรถยนต์

4.เพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)

5.ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ

6.อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

สำรับท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ job.gsb.or.th ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

ที่มา:wandeenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *