สินเชื่อออมสินตามนโยบายรัฐ ช่วยปิดหนี้นอกระบบ รายละ 2 แสน ทุกอาชีพ

วันนี้ทางเว็บไซต์ ของเรามีข่าวเกี่ยวกับสินเชื่อนั่นก็คือสินเชื่อออมสินตามนโยบายรัฐ รายละเอียดจะมีอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ธนาคารออมสินออกสินเชื่อออมสิน โครงการธนาคารประชาชน ปล่อยกู้ เป็นทุนหมุนเวียน ประกอบอาชีพสูงสุด 200,000 บาทผ่อนชำระคืนได้นานสุด 8 ปี เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชน เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของ โควิค-19 ที่กำลังระบาดหนัก

ในขณะนี้จึงได้ส่งผล ให้กับ ประชาชน ทุกภาค ทุกครัวเรือน ได้รับถึงความเดือดร้อนมากมาย หลายคนตกงานธุรกิจค้าขายย่ำแย่ บางคนถูกเลิกจ้าง ดังนั้นหน่วยงานของภาครัฐ สถาบันการเงิน จึงได้ออก มาตรการ การช่วยเหลือต่างๆ เพื่อช่วยเหลือให้กับประชาชน โดยล่าสุด ทางธนาคารออมสินออก “สินเชื่อออมสิน” ที่ชื่อว่า สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน รายละเอียดดังนี้

สินเชื่อออมสินตามนโยบายรัฐ

รายละเอียดของสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้ ให้กู้ได้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับจำนวนเงินกู้คง เหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวน เงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด การชำระคืนเงินกู้

จุดเด่นของสินเชื่อ

เพื่อเป็นเงินทุน

เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำรงค์ชีพ

ชำระหนี้สินอื่นๆ

ต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด รายได้ (NPLs) ของธนาคาร ทั้งนี้ต้องไม่นำเงินกู้บางส่วน จากการกู้ในครั้งนี้ ไป ลง ทุนในสลากออมสิน แล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียว

ระยะเวลาการชำระคืน

1.เงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี

2.เงินกู้ระยะยาว

วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ ไม่เกิน 3 ปี (36งวด)

วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001-200,000 บาท ให้กู้ได้ ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

3.หากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้ เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดตาม 2. ให้ใช้หลักประกันการกู้ดังนี้

หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงินกู้

การชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวด รายเดือน การคำนวณ การชำระหนี้ แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ทั้งนี้กรณีการชำระเงินงวดตามปกติเกินกว่าครึ่งหนึ่ง ของสัญญา สามารถ ชำระ คืน ทั้งจำนวน เพื่อนำไปคำนวณ วงเงิน กู้ ใหม่ได้

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท เอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ

เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ใน กรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจักทำนิติกรรมสัญญา

เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

มีสถานที่ประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัยแน่นอน

เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน รายบุคคล อเนกประสงค์

หลักประกัน เงินกู้ ใช้หลักประกันประเภทหนึ่ง ประเภทใด ดังนี้

กรณีใช้บุคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกัน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมกับอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

2.เป็นผู้มีถิ่นอาศัยที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

3.ไม่เป็นพนักงานธนาคาร ออมสิน

4.ค้ำประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 2 สัญญา เมื่อรวมทุกสัญญา แล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท

สำรับท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ โทร 02 – 299 8000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *