ธกส. ช่วยคนเป็นหนี้ ปล่อยยืม 50,000 บาท ช่วยทุกคน

วันนี้ทางเว็บไซต์ ของเรามีข่าวเกี่ยวกับสินเชื่อนั่นก็คือสินเชื่อ ธกส. ช่วยคนเป็นหนี้ รายละเอียดจะมีอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ค้างจ่าย หนี้นอกระบบ จ่ายหนี้ไม่ไหว มีหนี้เงินกู้ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ด้วยสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart cash กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน ฟรี คุ้มครองสินเชื่อกรณีเสี ยชีวิ ต หนี้นอกระบบต้องเคลียร์ให้จบไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูง และ ไม่เป็นธรรมอีก สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2566 โครงการสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart cash

และ สำหรับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบที่ชำระหนี้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และ มีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินเพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบโดยสนับสนุนเงินเครดิตหมุนเวียนผ่านบัตร ATM ตามต้นเงินกู้ที่ได้รับชำระหนี้ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบสูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR + (0-3) ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่กู้ได้คนละหนึ่งบัญชีเท่านั้น

สินเชื่อ ธกส

เงื่อนไขการกู้เงินตามโครงการสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart cash

เป็นการให้บริการสินเชื่อพร้อมใช้ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูกบัญชีสินเชื่อ กับบัตร ATM หรือบัตรเดบิตที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากอยู่ กับ ธนาคารโดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากจำนวนหนี้เงินกู้ที่เบิกใช้จริงนับถัดจากวันที่ทำการเบิกเงินกู้

ใครสามารถกู้ได้

1.ลูกค้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของธนาคารที่สามารถชำระเงินต้นเงินกู้ได้อย่างน้อย 2 งวดชำระ และ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ และไม่เป็น NPLs

2.ผ่านการพัฒนาและมีใบรับรองหรือหลักฐานการพัฒนา / อบรมตามที่กำหนด

วงเงินกู้สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart cash

กำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท และสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ได้ตลอดอายุสัญญา

จุดเด่น สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart cash

เหมาะสำหรับผู้ชำระโครงการแก้หนี้นอกระบบตรงเวลา

ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน

สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตรับไม่เกิน 50,000 บาท

วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

ดอกเบี้ย MRR + (0-3) ต่อปี

ช่องทาง การสมัคร สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart cash

ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

line official BAAC family

สอบถามโทร Call Center 02-555-0555

ระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้

กำหนดให้ชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งจำนวนไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญา หากลูกค้าสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ ในปีถัดไปตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่ออัตราร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ แต่สูงสุดไม่เกิน 500 บาท โดยให้เรียกเก็บคราวละ1 ปี ในวันทำสัญญากู้เงิน ในปีต่อไปให้เรียกเก็บในวันที่ประสงค์ขยายระยะเวลาชำระหนี้

หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก

การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

หลักประกันเงินกู้สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart cash

ที่ดินจำนองไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง

บุคคลค้ำประกัน 2 คน กรณีกู้เงินไม่เกิน 300,000 บาท

ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท

การแจ้งได้รับชำระเงินจากลูกค้า

เมื่อท่านได้ชำระสินเชื่อให้แก่ธนาคารแล้วท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากธนาคารซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนเงินรับชำระ , เงินต้นคงเหลือ และ ดอกเบี้ยเป็นต้น

สำรับท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร ธกส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร. 02 – 555 -0555.

ที่มา:undacar.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *