ออมสิน ใจป้ำ ปล่อยสินเชื่ออิ่มใจ รายละ 1OO,OOO บาท เงินให้กู้ยืม

ในสานการณ์ cv แบบนี้ การได้เงินสักก้อนในการทำธุรกิจ หลายธนาคารได้มีการออกสินเชื่อ เพื่อปล่อยกู้ โดยธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่ออิ่มใจ ให้กู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19

วงเงินสินเชื่อต่อราย

ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่ แผงลอย เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์/ ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

หลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ช่องทางการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ประกอบการกู้สินเชื่อ

ลงทะเบียนทาง เว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

แนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง

แนบรูปถ่ายใบเสร็จ / สัญญาเช่า / ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการและการเป็นเจ้าของ

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

ลงทะเบียนหน้าเว็บธนาคาร

ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

รอรับผลการตรวจคุณสมัครเบื้องต้น

ยื่นกู้ผ่าน MyMo

รอรับผลอนุมัติทาง SMS

ทำสัญญาผ่าน MyMo

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *