เช็กสิทธิได้แล้ว ผู้ประกันตน ม.33 ได้รับเงินชดเชย

วันที่ 27 เม.ย. 65 เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อมูลสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ที่ลูกจ้างควรรู้ เตรียมรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน

สำหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

กรณีว่างงานจากการลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา ได้รับเงินทดแทน 30% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิทิน

กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน/ปีปฏิทิน โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ขั้นตอน/เงื่อนไขการเกิดสิทธิ์

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านระบบ https://e-service.doe.go.th ของกรมการจัดหางาน

สำหรับคนไทย เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

1.ลงทะเบียนขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล Digtal ID ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร.

2.ผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบ (Login) โดยใช้ User Password ที่ลงทะเบียน Digital ID ในการขึ้นทะเบียนว่างงาน

3.กรอกข้อมูลรายละเอียดตามระบบและแนบไฟล์บัญชีธนาคารที่จะให้โอนเงินเข้าบัญชีในระบบ โดยผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆกับสำนักงานประกันสังคมอีก

4.ภาพถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึงมีชื่อและเลขที่บัญชีของตนเองที่จะยื่นในระบบ

5.รายงานตัวตามกำหนด

สำหรับต่างชาติ/ต่างด้าว ไม่สามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้

1.ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)

2.หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส.6-09) (ถ้ามี)

3.หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน (ถ้ามี)

4.กรณีว่างงานจากสาเหตุสุดวิสัยแนบหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัย

5.สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล

6.สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาหนังสือเดินทาง ( Passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้

7.หากเอกสารสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย และรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

8.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

9.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี

10.รายงานตัวตามกำหนดนัด ณ สำนักงานจัดหางานพื้นที่ที่สะดวก

หมายเหตุ ผู้ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากสาเหตุ ไล่ออก ปลดออก ให้ออกเนื่องจากกระทำความผิด/ ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีการติดต่อนายจ้างภายใน 7 วันทำงานติดต่อกัน จึงจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน

ขอบคุณ FB สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *