ออมสินเปิดลงทะเบียนพักชำระหนี้ 6 เดือน

ออมสิน ออกมาตรการ พักชำระหนี้ เพื่อช่วยเหลือในช่วงสถานการการแพร่ระบาด CV-19 สูงสุด 6 เดือน

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการ “พักชำระหนี้” เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการการแพร่ระบาด CV-19 สูงสุด 6 เดือน

(พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) โดยคาดว่า สามารถช่วยเหลือลูกค้าที่มีสิทธิ “พักหนี้” ได้กว่า 750,000 ราย เป็นยอดหนี้คงเหลือกว่า 50,000 ล้านบาท

ไทม์ไลน์การรับสิทธิ พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย

ธนาคารออมสิน แบ่งความช่วยเหลือเป็น 2 เฟส โดยลูกค้าจะทยอยได้รับ SMS หรือ Notification

แจ้งทางแอปพลิเคชั่น MyMo ให้สามารถกดรับสิทธิ์ เพื่อขอพักชำระหนี้ ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo จนเสร็จสิ้นกระบวนการ

ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาที่พักชำระหนี้ ไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระ

และไม่ส่งผลต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้า รวมถึงไม่มีดอกเบี้ยผิดนัดชำระ และค่าปรับใด ๆ

เงื่อนไขลูกค้าที่มีสิทธิ พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย

ต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท และไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

เงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้พักไว้ จะถูกนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาเงินกู้ หรือข้อตกลงที่ทำกับธนาคารได

ทางธนาคารจะพักเงินงวดผ่อนชำระให้สูงสุด 6 งวด เริ่มตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 256

เมื่อสิ้นสุดระยะการพักชำระหนี้ ให้กลับมาจ่ายเงินงวดตามเงื่อนไขเดิม

รับผลกระทบทำให้ต้องเลิกกิจการ ถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ เป็นต้น

ยกเว้นข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ที่มา:khao-d.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *