สินเชื่อออมสิน ยืมได้สูงสุด 500,000 สนใจลงทะเบียนที่นี่

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ทั่วไป เเละธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

ประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเเละ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดเเผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล ฯลฯ

ธุรกิจอื่น เช่น ผู้ผลิตรายย่อย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก เป็นต้น

ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงเเละทางอ้อมจากการระบาดของ cv-19

ประกอบกิจการมาเเล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ปัจจุบันยังประกอบกิจการ เเละมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ เป็นการให้สินเชื่อใหม่เเก่ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ เเละไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-finance)

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง

เพื่อลงทุน ต่อเติม ซ่อมเเซม สถานประกอบการ ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว (L/T)

วงเงินโครงการ

วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อต่อราย

ไม่เกินรายละ 500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 3.99 ต่อปี

หลักประกัน

บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือค้ำประกันโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน โดยมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 1 คน

พนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง หรือเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 1 คน ซึ่งต้องมีรายได้เเละอายุงาน ดังนี้

รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท/เดือน โดยมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท/เดือน โดยมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคลสามารถให้กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้น เป็นผู้ค้ำประกันได้

ระยะเวลากู้ยืม

ระยะเวลาการกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยสามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 2 ปี

ระยะเวลาโครงการ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งเเต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เเละให้เบิกจ่ายให้เเล้วเสร็จสิ้นภายใน 6 เดือนนับตั้งเเต่วันสิ้นสุดรับคำขอกู้

สนใจลงทะเบียน www.gsb.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *