ค่ำนี่อย่าลืมสวดบทสวดมนต์ก่อนนอนสวดแล้วมือขึ้นสำเร็จสมหวัง

สำหรับในค่ำคืนนี้เรียกได้ว่าเป็นฤกษ์งามยามดีที่ไม่ได้มีมาบ่อยครั้ง เรียกได้ว่าเป็นวันขอเงินพระจันทร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน วันนี้ดิฉันขอนำเสนอเรื่องราวดีๆที่จะเป็นการเสริมบุญเสริมบารมีให้กับบุคคลที่ได้ทำตาม พร้อมทั้งคำแนะนำในเรื่องของการไหว้พระจันทร์ เพื่อเป็นการขอให้ร่ำขอให้รวย

1 ทำบุญใส่บาตรในเช้าวันพรุ่งนี้

สำหรับวิธีที่เรานำมาฝากในวันนี้ ขอแนะนำว่า ในวันพรุ่งนี้เช้าขอให้ใส่บาตรสร้างบุญสร้างกุศลในเช้าวันรุ่งขึ้นให้ดีที่สุด หรือถ้าใครไม่มีเวลาว่างในวันพรุ่งนี้ จะทำวันไหนก็ได้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่ ทำแล้วดีทำแล้วจะเจริญในหน้าที่การงานชีวิตและความรัก

2 สวดมนต์ก่อนนอน

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

สะวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ, ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ, ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ,อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, สุ ร าเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

บทสวด ชุมนุมเทวดา

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขิระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันทุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตาฯ

จากนั้นให้ท่านนำเงินที่ท่านเตรียมไว้แล้วกล่าวคำอธิษฐานว่า

ข้าพเจ้า (กล่าวชื่อกับนามสกุลด้วยความชัดถ้อยชัดคำ) ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ ให้แก่เทวดาประจำตัว เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหลายเหล่านี้ ให้เทวดา เทพเทวา นาคาทุกหมู่เหล่า ตลอดจนถึงเทพพระอาทิตย์ เทพพระจันทร์ จงได้รับอานิสงส์ผลบุญแห่งนี้ ที่ข้าพเจ้าได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้โดยเร็วพลันด้วยเถิด

เมื่อได้รับบุญกุศลของข้าพเจ้าแล้ว ขอให้ท่านโปรดประทานพรอันประเสริฐ คุณงามความดี สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า ให้มีโชค ให้มีลาภ มีสุขภาพดี ใช้ชีวิตดี มีเงินตรามากมายตามปรารถนา จากสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าประสบความสำเร็จ ทั้งในเรื่องของการงาน การเงิน และความรัก ในชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิด

เมื่อสวดมนต์บทนี้จบแล้ว อย่าลืมที่จะบอกบุญให้กับผู้อื่นได้ล่วงรู้ เพื่อที่จะเป็นการบอกบุญต่อกันไป เราเองก็จะได้บุญในเรื่องของการแบ่งให้ผู้อื่นได้รับรู้นั่นเอง สาธุขอให้ผู้ที่บอกบุญมีแต่ความสุขความเจริญ ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปด้วยเถิด

ขอขอบคุณ : หนังสือสวดมนต์ก่อนนอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *