6 ทักษะที่ผู้ชายวัยทำงานต้องฝึกฝน

โลกในปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขัน สังคมการทำงานก็เช่นเดียวกัน ผู้มีความรู้สูง มีทักษะในการทำงาน และมีประสบการณ์ในการทำงาน ก็จะได้รับความไว้วางใจให้ได้รับผิดชอบงานที่มีความสำคัญ เมื่องานประสบความสำเร็จ ผลพลอยได้ที่จะตามมาก็คือ ตำแหน่งหน้าที่ และค่าตอบแทนสูงขึ้น โดยองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้คนทำงานซึ่งอยู่ในสังคมฐานความรู้(knowledge-based society)จะก้าวไปได้ไกล ควรมีทักษะหลัก ๆ 6 ประการ ได้แก่

1.ทักษะการคิด ผู้ที่อยู่ในสังคมคนทำงาน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักสร้างความคิดอยู่ตลอดเวลา และพยายามคิดให้ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งมีทักษะความสามารถในการคิดต่อยอดความรู้ที่ได้รับมาจากด้านต่าง ๆ ทั้งการเรียน การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมประสบการณ์ในชีวิต และการทำงาน เพื่อนำไปสร้างโอกาสให้กับตนเองได้แสดงความสามารถ สร้างความสำเร็จให้กับองค์กร ทักษะของการคิดที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่ว่านี้ ได้แก่ ทักษะการคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking)การคิดเชิงบวก(Positive Thinking)การคิดนอกกรอบ(Lateral Thinking)เนื่องจากในสังคมการทำงานทักษะความคิดต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นพื้นฐานความจำเป็นเพื่อการต่อยอด และพัฒนาความรู้ในอนาคตของคนทำงาน

2.ทักษะการเขียน การเขียน คือ การถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดให้ผู้อื่นได้รับทราบทางหนึ่ง ซึ่งทักษะการเขียนนับเป็นสิ่งที่คนทำงานจะต้องให้ความสำคัญ เพราะหากขาดทักษะการใช้ภาษาที่ดีแล้ว ความคิดที่เป็นเลิศของเราเมื่อถ่ายทอดออกมาด้วยตัวอักษร อาจกลายเป็นความคิดตกเกรดได้ง่าย ๆ การฝึกทักษะในการเขียนจึงเป็นสิ่งจำเป้นอย่างยิ่ง เพราะถึงแม้ปัจจุบันจะเน้นการทำงานผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ แต่การนำเสนอเรื่องราวที่สำคัญ การเขียนก็ยังเป้นปัจจัยที่ต้องใช้ทักษะชั้นสูงเลยทีเดียว

3.ทักษะการอ่าน การอ่าน จัดได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเสริมความรู้ให้แก่เราได้อย่างมหาศาล การอ่านนอกเหนือจากจะเติมเต็มในสิ่งที่ยังไม่รู้แล้ว ยังเป็นการเรียนรู้ที่จะรับฟัง และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่ถ่ายทอดเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมา อย่างไรก็ตาม การจะอ่านให้เกิดประโยชน์กับการทำงาน ควรอ่างสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับสายงาน ทั้งข้อมูลรายวัน ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ และเรื่องราวความเคลื่อนไหวของสังคมโดยทั่วไป เพื่อจะได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ มาประยุกต์ และวิเคราะห์ต่อยอดกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

4.ทักษะการพูด การพูด คือ การสื่อสารที่สำคัญ และใช้มากที่สุดในทักษะ 6 ประการ ถึงแม้การพูดจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ แต่การจะพูดให้มีประสิทธิภาพนั้น คนในวัยทำงานจะต้องเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการพูด วิธีการพูดที่ถูกต้องเหมาะสม เพราะหากจะสื่อสารด้วยวิธีการพูดให้เกิดผลสำเร็จ ผู้พูดจะต้องศึกษารายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบคอบ และเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนจะนำเสนอ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการสื่อสารทางการพูดเพียงครั้งเดียว

5.ทักษะการฟัง เมื่อกล่าวถึงทักษะการฟัง อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องฝึกฝน เพราะแค่ตั้งใจฟังคู่สนทนาเพียงเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอ แต่ในทางกลับกัน ทักษะด้านนี้คนส่วนใหญ่มักจะมองข้าม และละเลยที่จะปฏิบัติ เพราะต่างสนใจที่จะพูดนำเสนอเรื่องราวของตนเองเป็นส่วนใหญ่ หลายครั้งจึงทำให้คนทำงานพลาดโอกาส ความรู้ที่ดี ๆ ในชีวิตไป เพียงเพราะไม่ชอบเป็นผู้ฟัง การเป็นผู้ฟังที่ดี เรียกได้ว่าจะนำประโยชน์มาให้อย่างหลากหลาย อาทิ การได้มิตรที่ดี เพราะทุกคนย่อมชื่นชมผู้ที่ยินดีรับฟังสิ่งที่เราบอกเล่า และการฟังยังทำให้ได้ท่องโลกกว้าง เป็นการเปิดโลกทัศน์ทางความคิดผ่านประสบการณ์ของผู้อื่น

6.ทักษะการปฏิบัติ การลงมือทำ คือ หัวใจสำคัญของทุกสิ่ง ทักษะการปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน คือบทสรุปที่จะบอกได้ว่า ทักษะทั้ง 5 ของคุณมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะเมื่อใดก็ตามที่ฟัง คิด อ่าน เขียน พูด แต่ไม่ลงมือปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ที่คาดหวังไว้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงดังฝัน ดังนั้น การจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ เป็นที่ยอมรับของทุก ๆ ฝ่าย จะต้องฝึกฝนทักษะต่าง ๆ และลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างจริงจัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *