วิธีการปลูก และดูแลรักษา ถั่วแขก

ถั่วแขก เป็นพืช ตระกูลถั่ว (Leguminosae) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Phaseolus vulgaris L. ถั่วแขกมีถิ่นกำเนิดทางภาคใต้ของเม็กซิโก สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศอบอุ่น ถั่วแขกเป็นพืชฤดูเดียว ลำต้นแข็ง แตกกิ่งก้านน้อย มีการเจริญเติบโตหลายลักษณะ เช่น เป็นพุ่ม กิ่งเลื้อย หรือเลื้อย ใบเป็นแบบสลับ มีใบย่อย 3 ใบ ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ สามารถเจริญเติบโต ได้ทุกช่วงแสง ถั่วแขกเป็นพืชผสมตัวเองฝักมีหลายสี เช่นเหลือง ม่วง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์

การปลูกถั่วแขก ถั่วแขก สามารถปลูกได้ในทุกภาคของไทย เติบโตได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 19-27ºC ดังนั้น การปลูกในฤดูหนาวจะได้ผลดีกว่าฤดูอื่นๆ ซึ่งทั่วไปมักปลูกหลังการเก็บเกี่ยวข้าว หากปลูกในช่วงหน้าแล้งหรือหน้าฝนที่ฝนตกชุมมักมีผลทำให้ดอกร่วงง่าย ส่วนดินปลูก ถั่วแขกชอบดินร่วนปนทราย

ถั่วแขกที่พบปลูกในไทยได้แก่ ถัวแขกพุ่ม และถั่วแขกเลื้อย ส่วนถัวแขกที่สามารถให้ผลผลิตดี ได้แก่ ถั่วแขกพุ่มพันธุ์โบรเคอร์ (Broker) ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย มีลำต้นสูงประมาณ 40-45 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้างประมาณ 30-40 เซนติเมตร ใบกว้างประมาณ 9-10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 14 เซนติเมตร ดอกมีสีขาวเริ่มออกดอกประมาณ 34 วัน หลังปลูกและติดฝักที่อายุประมาณ 46-52 วัน หลังปลูกให้ฝักประมาณ 142 ฝัก/ต้น ฝักกว้าง 0.6-0.9 เซนติเมตร ยาวประมาณ 14-15 เซนติเมตร มีเมล็ดในฝักประมาณ 6-8 เมล็ด เก็บเกี่ยวเมล็ดที่อายุ90-100วันหลังปลูก

การเตรียมแปลงปลูก ไถพรวนแปลง 1 รอบ และตากดินนาน 7-10 วัน พร้อมกำจัดวัชพืช หว่านด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 1-2 ตัน/ไร่ หว่านด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 15-20 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากนั้น ทำการไถกลบ และไถยกร่อง

การปลูก การปลูกถั่วแขก นิยมปลูกด้วยวิธีการหยอดเมล็ดเป็นแถวๆ โดยมีระยะห่างระหว่างหลุม และแถวประมาณ 50×50 เซนติเมตร ขุดหลุมปลูกลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตรก่อนหยอดเมล็ดถั่วหลุมละ 3-4 เมล็ด พร้อมเกลี่ยหน้าดินกลบ

การถอนต้น หลังปลูก 7 วัน หากหลุมใดมีต้นถั่วงอกเพียง 1 ต้น หรือไม่งอก ให้หยอดเมล็ดถั่วใหม่ หากหลุมที่เมล็ดถั่วงอกทั้งหมด ให้ถอนต้นถั่วทิ้ง เหลือไว้หลุมละ 2 ต้นโดยคัดเลือกไว้เฉพาะต้นที่ขนาดใหญ่ และสมบูรณ์ไม่มีรอยแมลงกัดกินใบหรือยอด

การทำค้าง และกำจัดวัชพืช หลังปลูกแล้วประมาณ 15-20 วัน ให้ปักค้างด้วยไม้ไผ่ข้างต้นถั่ว เพราะช่วงนี้ถั่วแขกจะเริ่มแทงยอดยาว กำจัดวัชพืชรอบต้นถั่วด้วยจอบถากก่อนการปักค้าง (พันธุ์เลื้อยหรือกึ่งเลื้อย) หลังจากนั้น อีกประมาณ 1 เดือน ให้กำจัดวัชพืชอีกรอบ

การให้น้ำ หากปลูกในช่วงต้นฤดูฝนให้ปล่อยเติบโตตามธรรมชาติหากฝนทิ้งช่วงนานหรือฝนไม่ตกหลายวันให้น้ำวันละ1ครั้ง การปลูกปลายฤดูฝนจนถึงฤดูแล้งควรมีระบบน้ำติดตั้งอาทิระบบสปริงเกอร์ให้วันเว้นวันหรือปล่อยน้ำเข้าแปลงในทุกๆ7-10วัน

การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หลังปลูก7 วัน และ 30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 10-10-20 หลังปลูก 45 วัน

การกำจัดโรค และแมลงศัตรูพืช หากพบหนอนซอนใบหนอนเจาะฝัก หรือแมลงวันจะลำต้นให้ฉีดพ่นด้วยโมโนโครโตฟอส หากพบอาการของโรคโคนเน่า ซึ่งเกิดจากเชื้อรา ให้ฉีดพ่นด้วยควินโทซีนและอีทริไดอะโซล

การเก็บฝัก ถั่วแขกจะเริ่มออกดอกประมาณ 35-40 วัน หลังปลูก ฝักอ่อนจะเติบโตในช่วง 10-22 วัน หลังดอกบานซึ่งจะมีฝักเป็นสีเขียว และเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่ออายุ 25 วัน ต่อเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มที่ระยะ 28 วัน และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนประมาณวันที่ 30-35 วัน หลังดอกบาน การเก็บฝักอ่อนเพื่อใช้ประกอบอาหาร สามารถเก็บได้ในช่วงอายุ 15-20 วัน หลังดอกบาน
การเก็บฝักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์สามารถเริ่มเก็บตั้งแต่อายุ 28-30 วัน หลังดอกบาน ซึ่งจะมีอัตราการงอกสูงสุด ฝักถั่วแขกเพื่อนำเมล็ดไปรับประทาน สามารถเก็บได้เมื่อฝักแห้งเป็นสีน้ำตาลอ่อนใบเริ่มเหลืองหรืออยู่ในช่วง 30-35 วันหลังดอกบาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *